แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
สำนักงานใหญ่
สัญจร
 
   
 

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

         ก่อตั้งเมื่อปี 2551 โดย คุณวุฒิพงศ์ วนากุล กรรมการผู้จัดการ เป็นบริษัทฯ ในเครือ กลุ่มบริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด

         โดยรับเอาวิทยาการ การผลิตไคโตซาน ข้อมูลวิชาการ วิธีการติดตั้งเครื่องจักร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพดี สามารถควบคุมการผลิตด้วยตนเอง และมีผลการทดสอบสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน บริษัทฯจึงคิดหาวิธีที่จะสามารถกระจายสินค้า ไปสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว

         จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง บริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด (TGI) ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานที่ต้องการขายสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ราคายุติธรรม มีแผนการตลาดที่สมาชิกสามารทำธุรกิจที่มั่นคงให้ผล ตอบแทนอย่างยั่งยืนและคำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์

กว่าจะมาเป็น บริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทคฯ

         เมื่อ 25 ปีที่แล้ว กลุ่มบริษัท TGI เริ่มต้นจาก หจก.ย่งฮงจั่น ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนเล็กๆ จำหน่ายกากเมล็ดชาเพื่อกำจัดปลาในฟาร์กุ้งซึ่งดำเนินกิจการด้วยดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

         ประมาณปี พ.ศ.2551 บริษัทฯได้ร่วมทุนกับ บริษัท Canadian Real Organic Products Inc (CROP) ประเทศแคนาดา เพื่อผลิต Can Grow สารปรับปรุงดินจากไคติน ซึ่งทำให้พืชแข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อรา ได้รับการ certified จาก OMRI (organic Material Review Institute) ประเทศอเมริกา

         โรงงานที่ 1 ของกลุ่มบริษัท TGI ตั้งอยู่ที่ 44/3 หมู่ 7 ซอยสถานีรถไฟคอกควาย ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง สมุทรสาคร เนื้อที่ 13ไร่ อาคารโรงงานมีพื้นที่กว่า 12,000 ตร.ม.
ปี พ.ศ.2551 เช่นกัน

         บริษัทฯได้ดำเนินการโรงงานแห่งที่ 2 ของกลุ่มบริษัท TGI บนเนื้อที่ กว่า 43 ไร่ อาคารโรงงานมีพื้นที่กว่า 13,000 ตร.ม. ควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัตถุดิบเริ่มต้น จนมาเป็นผลิตภัณฑ์บลูเวลในโรงงานของบริษัทฯเอง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพทุกขั้นตอน

VISION POLICY MISSION

วิสัยทัศน์ (Vision)
         สนองความต้องการของลูกค้า ด้วยผลิตภัณพ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาบริษัทสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ ขายตรง เสริมสร้างรายได้อย่างมั่นคงบนพื้นฐาน คุณธรรมนำธุรกิจ

นโยบาย (Policy)
         1. ผลิตสินค้าคุณภาพดี ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย
         2. ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ด้วยสำนึกรับผิดชอบ
         3. สร้างงานและสร้าง โอกาสทางการเงินให้กับ คนไทยทุกอาชีพ
         4. สร้างความเชื่อมั่นบนพื้นฐานการประกอบธุรกิจ เครือข่ายด้วยคุณธรรม
         5. ดูแลพนักงาน และสมาชิกทุกคน ด้วยความเอาใจใส่เสมือนครอบครัวเดียวกัน

พันธกิจ (Mission)
         1. เป็นผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร
         2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจขายตรงอย่างบรูณาการ และยั่งยืน ด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
         3. ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีจริยธรรม บนพื้นฐานของ  “บรรษัทภิบาล” ที่ดีด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคม

 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
       
       
       
       
       
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.